REGULAMIN NAPRAW

 FIRMA Elektro-NET:

 • zobowiązuje się do naprawy w/w urządzenia w możliwie najkrótszym czasie;
 • naprawi urządzenie jeżeli będzie istniała taka możliwość (dostępność części), a stan urządzenia na to pozwoli i naprawa będzie opłacalna;
 • poinformuje telefonicznie klienta o przewidywanych kosztach naprawy;
 • nie odpowiada za: utratę danych zapisanych na nośnikach dostarczonych wraz z urządzeniem (w tym dyskach twardych, pen-drive`ach, pamięciach wbudowanych itd. w przypadku komputerów i odtwarzaczy), na specjalne życzenie klienta istnieje możliwość wykonania kopii zapasowej tych danych jeżeli stan urządzenia na to pozwoli;
 • nie ponosi kosztów wymiany elementów, które podczas naprawy mogą ulec zniszczeniu (naklejek, plomb) umieszczonych w miejscach niepozwalających na naprawę, popękanych obudów, zakleszczonych, itd.;
 • nie ponosi kosztów zużycia materiałów eksploatacyjnych dostarczonych wraz z urządzeniem, do zademonstrowania usterki;
 • koszty naprawy urządzenia mogą ulec zmianie, jeżeli ze względu na stan urządzenia, podczas naprawy wynikną dalsze uszkodzenia (np. wykryte zostaną bad sectory dysku twardego i inne nieprzewidziane usterki, które podczas ekspertyzy nie zostały zauważone, uwzględnione). O ewentualnych zmianach kosztów naprawy, klient zostanie wcześniej poinformowany i tylko za jego zgodą procesy naprawcze będą kontynuowane;
 • nie odpowiada za ewentualne skutki wynikłe ze zgubienia druku potwierdzenia przez klienta…

 

KLIENT zgłaszający sprzęt do naprawy:

 • zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy, o których został poinformowany po przeprowadzonej ekspertyzie;
 • w przypadku odmowy naprawy, gdy klient zrezygnuje z naprawy przed jej rozpoczęciem (np. ze względu na ekonomiczność), pokryje koszty ekspertyzy;
 • po otrzymaniu naprawionego sprzętu zobowiązuje się do przestrzegania zasad użytkowania urządzenia przekazanych mu przez zwracającego sprzęt;
 • usunie zainstalowane oprogramowanie pozostawione w pamięci urządzenia w celu zademonstrowania poprawności działania urządzenia przed upływem 48h od jego otrzymania;
 • upoważnia okaziciela oryginału potwierdzenia do odbioru sprzętu w jego imieniu.

 W przypadku nieodebrania sprzętu w przeciągu 60dni od daty dostarczenia zdający upoważnia firmę Elektro-NET do utylizacji sprzętu wraz z wyposażeniem dodatkowym.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Oryginał zgłoszenia jest jedyną podstawą wydania sprzętu z serwisu.